U phổi hiện vẫn đang là vấn đề nan giải của xã hội hiện nay. Nhiều người nghĩ rằng chỉ những người hút thuốc lá nhiều mới có nguy cơ mắc bệnh, còn thuốc lào thì nguy cơ ít hơn.