Với các nhà nghiên cứu, việc hiểu hoạt động của tế bào ung bướu so với tế bào bình thường tạo nền tảng cho việc tìm ra các phương pháp điều trị các tế bào ung bướu, không ảnh hưởng đến các tế bào bình thường. Vậy cụ thể tế bào ung bướu khác gì với tế bào t