U phổi lành tính nếu không có biểu hiện rõ ràng và không gây ảnh hưởng gì thì chỉ cần theo dõi khối u, việc phẫu thuật can thiệp là chưa cần thiết. Chỉ khi khối u phổi có kích thước lớn thì phương pháp phẫu thuật mới được áp dụng.